Biuro sprzedaży:     tel. (+48) 58 340 00 41...44

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.fes.pl jest FES TRADING Sp. z o.o. ul. Wiewiórcza 13, 80-126 Gdańsk  zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000351482, której dokumentacja  przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym   100 000 zł., NIP 957-10-34-706, REGON: 220986730.
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.fes.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „Formularza rejestracji użytkownika”.
 2. Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych dostępowych - 'login' i 'hasło' - osobom trzecim.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu internetowego.
 3. Miejsce wydania rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu internetowego.
 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Mimo dołożenia wszelkich starań, publikowane opisy towarów mogą zawierać braki lub błędy. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą roszczeń. W przypadku wątpliwości, przed dokonaniem zakupu uprasza się o kontakt z Działem Handlowym Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia zawierające błędną konfigurację urządzeń.
 9. O zmianach statusu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w „Formularzu rejestracyjnym użytkownika”.
 10. Zamówienia mogą przed zrealizowaniem być potwierdzane poprzez e-mail i/lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, mogą nie zostać realizowane.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie i problemów z zamówieniem towaru u dostawcy, Zamawiający informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane są w wartościach netto oraz brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia i dotyczy jedynie transakcji zawieranych w sklepie internetowym www.fes.pl . Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Do każdego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT – zależnie od wyboru Zamawiającego.
 14. Zamawiający podejmuje decyzję o sposobie zapłaty. Istnieją następujące metody płatności: za pobraniem – kurierowi przy odbiorze towaru, gotówka – osobiście w punkcie kasowym przy odbiorze towaru w Biurze Handlowym, przedpłata – przelew na konto Sprzedającego. W przypadku płatności przedpłatowej przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Zamawiającego po wpłynięciu należności i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedającego.
 15. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania wszystkich towarów danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Zamawiający. Wysokość opłaty jest zgodna z cennikiem firmy kurierskiej, z którą Sprzedający ma zawartą umowę na świadczenie usług transportowych. Dokładny koszt przesyłki jest prezentowany w toku składania zamówienia i uzależniony jest od ilości paczek, ich wielkości i wagi oraz wybranej przez Zamawiającego metody płatności. Sprzedający zastrzega sobie zmianę ustalonych w toku zamówienia kosztów przesyłki w zależności od rozmiarów i wagi przesyłki. Istnieje możliwość odbioru osobistego przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia w Biurze Handlowym: FES TRADING Sp. z o.o. ul. Schuberta 100, w Gdańsku.
 17. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-2 dni roboczych – dla towarów dostępnych w magazynie – do 5-30 dni roboczych dla towarów niedostępnych w magazynie, a dostępnych na zamówienie u dostawców. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 18. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, UPS lub kuriera wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z ich obowiązującym cennikiem. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedający ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki z zamówieniem oraz stan dostarczonej(-ych) paczki(-ek).
 20. W sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja takich zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży albo do zakończenia okresu promocji, względnie wyprzedaży.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu.
 2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedającego ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedającego takiej opinii. Sprzedający poinformuje wówczas Zamawiającego o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią paragonu bądź faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta",  Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu poprzez sklep internetowy  może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - zalecamy skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres sklepu.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego  w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu z kompletem wyposażenia i instrukcji.
 5. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie (58 3400041) lub e-mailem (esklep@fes.pl). Towar nie spełniający powyższych zasad nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 6. Niezwłocznie, od momentu otrzymania zwróconego towaru sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Adres do zwrotu towaru:
FES TRADING Sp. z o.o.
ul. Schuberta 100
80-171 Gdańsk

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów związanych z realizacją zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe znajdujące się na witrynie www.fes.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli, zostały użyte w celu identyfikacji. Opisy, grafika, loga, zdjęcia stanowią własność firmy FES TRADING Sp.z o.o. oraz producentów lub importerów oferowanych towarów i objęte są ochroną, wynikająca z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania całości lub części witryny bez pisemnej zgody FES TRADING Sp. z o.o.
 4. O każdej zmianie regulaminu operator sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przez wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 
Vidos
Xilius
Grundig
SAMSUNG
Fujinon
Satel
Roger
Pulsar
Laskomex
CBC Group
GDE Polska
Ganz
CNB
Urmet Miwi
Commax
Fermax
GORKE
Elmes Electronic
Mifon